کاخ سفید گندزدایی می شود

کاخ سفید گندزدایی می شود

کاخ سفید که با رفتارهای غیراصولی ترامپ و همراهان وی به خاطر عدم رعایت موازین بهداشتی به کانون انتشار ویروس کرونا بدل گشته، قرار است تا پیش از تحویل آن به جو بایدن رئیس جمهوری منتخت، بطور کامل مورد گندزدایی از ویروس کرونا قرار گیرد.