احتمال تاثیر گرد و غبار عربستان و عراق بر مناطق مرزی ایران

احتمال تاثیر گرد و غبار عربستان و عراق بر مناطق مرزی ایران

آب و هوای شهرهای عراق پس از ورود توده عظیمی از گرد و خاک در چند روز گذشته، به سبب اندکی باران با ثبات جوی نسبی و آسمانی صاف همراه شد؛ پدیده غالب غبار که همواره استانهای مرزی ایران را تحت تاثیر قرار داده و احتمال می رود این روند طی روزهای آینده بازهم اثرگذار باشد.