گارد ملی آمریکا بالاخره کنگره را ترک می‌کند

گارد ملی آمریکا بالاخره کنگره را ترک می‌کند

با گذشت حدود پنج ماه از زمان استقرار نیروهای گارد ملی در اطراف کنگره آمریکا برای سرکوب شورش شش ژانویه، این نیروها در نهایت قرار است از این منطقه واشنگتن دی.سی خارج شده و مسوولیت‌های امنیتی را به پلیس کنگره محول کنند.