بازگشت آرام ویروس کرونا به چین

بازگشت آرام ویروس کرونا به چین

در حالی که کشور چین در چند ماه گذشته از ویروس کرونا پاک شده بود و جز موارد وارداتی هیچ گزارشی در ارتباط با شیوع موارد محلی ثبت نشده بود اما در چند روز گذشته تعدادی مبتلای محلی در این کشور گزارش شده است.