چین با کمبود کانتینر برای صادرات مواجه شد

چین با کمبود کانتینر برای صادرات مواجه شد

همزمان با رشد ۲۱ درصدی صادرات چین در ماه نوامبر ۲۰۲۰ (۱۰ آبان تا ۱۰ آذر) در مقایسه با نوامبر سال گذشته، کمبود کانتینر برای حمل بار علاوه بر اینکه صادرات چین را تحت تاثیر قرار داده، هزینه های بار را هم به طور چشمگیری افزایش داده است.