فیلیپین اعزام کارگر به عربستان را متوقف کرد

فیلیپین اعزام کارگر به عربستان را متوقف کرد

فیلیپین اعزام کارگر به عربستان را پس از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر مجبور کردن اتباع فیلیپینی به پرداخت هزینه تست شناسایی کرونا، قرنطینه و بیمه در بدو ورودشان به این کشور، به حال تعلیق در آورد.