یادداشت|تکرار بازی های سیاسی آمریکا علیه کریدور اقتصادی چین و پاکستان این بار در سند همکاری اقتصادی ایران و چین – بخش اول

یادداشت|تکرار بازی های سیاسی آمریکا علیه کریدور اقتصادی چین و پاکستان این بار در سند همکاری اقتصادی ایران و چین – بخش اول

سند همکاری اقتصادی یا قرار داد میان تهران و پکن اولین قرار داد اقتصادی چین با کشورهای جهان نیست و می توان نمونه های فراوانی را یافت که سبب آشفتگی دولتمردان کاخ سفید شده است.