معامله مکزیک با آمریکا بر سر انتقال وزیر دفاع سابقش

معامله مکزیک با آمریکا بر سر انتقال وزیر دفاع سابقش

یک منبع بلندپایه مکزیکی به رویترز گفت، این کشور طبق یک معامله با ویلیام بار، دادستان کل آمریکا متعهد به دستگیری یک رهبر رده بالای کارتلهای مواد مخدری در ازای کنار گذاشته شدن اتهام قاچاق مواد مخدر که آمریکا علیه یک وزیر دفاع سابق مکزیک طرح کرده، شده است.