مطرح شدن برخی اسامی برای تصدی وزارت‌خانه‌ها در لبنان

مطرح شدن برخی اسامی برای تصدی وزارت‌خانه‌ها در لبنان

کمی قبل از کنفرانس بین‌المللی حمایت از لبنان که با ابتکار عمل رئیس جمهوری فرانسه برگزار می‌شود، روی این امر حساب می‌شد که سعد حریری به کاخ ریاست جمهوری بعبدا برود تا ساختار دولتی خود را به میشل عون تقدیم کند که این ساختار متشکل از ۱۸ وزیر و اسامی افراد تکنوکرات غیرحزبی بوده تا از وی اتهام تاخیر و مطرح نکردن ساختار دولت کامل برداشته شود تا اگر میشل عون با این ساختار مخالفت کرد، توپ عدم تشکیل دولت در زمین وی انداخته شود.