اعتراض علمای پاکستان به فیلم تفرقه انگیز “بانوی بهشت”

اعتراض علمای پاکستان به فیلم تفرقه انگیز “بانوی بهشت”

شماری از رهبران سرشناس و علمای ارشد اهل تسنن در پاکستان همسو با جامعه روحانیت شیعه این کشور در واکنش به تولید فیلم “بانوی بهشت”، این فیلم را تازه‌ترین توطئه دشمنان وحدت جهان اسلام دانسته و بر لزوم هوشیاری مقابل طرح‌های تفرقه افکنانه قدرت‌های خارجی تاکید کردند.