واژه “نژاد” از قانون اساسی آلمان حذف می‌شود

واژه “نژاد” از قانون اساسی آلمان حذف می‌شود

وزیر دادگستری و وزیر کشور آلمان بر سر حذف واژه “نژاد” از قانون اساسی توافق کردند. دانشمندان دانشگاه ینا در شرق آلمان گفتند واژه نژاد بار نژادپرستانه دارد و دسته‌بندی انسان‌ها به نژادهای مختلف پایه علمی و بیولوژیکی ندارد.