یاس طالبان از نشست صلح افغانستان در ترکیه و خیز برای نشست پاکستان

یاس طالبان از نشست صلح افغانستان در ترکیه و خیز برای نشست پاکستان

گروه طالبان افغانستان اخیرا شرط‌هایی را برای نشست صلح افغانستان در استانبول مطرح کرد که به نظر می رسد این نشست هم نتیجه مطلوبی دربرنداشته باشد به همین دلیل دولت پاکستان برگزاری نشست مشابهی را در اسلام آباد برنامه ریزی کرده است که آگاهان آنرا نیز پیرو نشست های مسکو و استانبول می دانند.