یاس طالبان از نشست صلح افغانستان در ترکیه و خیز برای نشست پاکستان

یاس طالبان از نشست صلح افغانستان در ترکیه و خیز برای نشست پاکستان

گروه طالبان افغانستان اخیرا شرط‌هایی را برای نشست صلح افغانستان در استانبول مطرح کرد که به نظر می رسد این نشست هم نتیجه مطلوبی دربرنداشته باشد به همین دلیل دولت پاکستان برگزاری نشست مشابهی را در اسلام آباد برنامه ریزی کرده است که آگاهان آنرا نیز پیرو نشست های مسکو و استانبول می دانند.

اهمیت و حساسیت نشست صلح ترکیه برای افغانستان

اهمیت و حساسیت نشست صلح ترکیه برای افغانستان

– نشست سرنوشت ساز صلح ترکیه که قرار است ۱۶ آوریل /۲۷ فروردین به مدت ۱۰ روز برای تعیین سرنوشت صلح ، تعیین نوع نظام ،آینده دولت و تقسیم قدرت در افغانستان با نظارت سازمان ملل برگزار شود از اهمیت زیادی برای مردم این کشور برخوردار است.