مسئولیت سنگین فرانسه در نسل کشی رواندا

مسئولیت سنگین فرانسه در نسل کشی رواندا

در گزارشی که از سوی مورخان به تازگی منتشر شده است، بر حمایت کورکورانه و مسئولیت سنگین دولت وقت فرانسه در نسل کشی توتسی ها در رواندا در سال ۱۹۹۴ تاکید شده ،در این راستا، الیزه با صدور بیانیه ای خواستار روابط نزدیک و محکم با کیگالی (پایتخت و بزرگ‌ترین شهر کشور آفریقایی رواندا) شده است.