مخالفت نخست وزیر اتیوپی با مداخلات خارجی در دیدار با نمایندگان آفریقا/تیگرای: تا پایان هستیم

مخالفت نخست وزیر اتیوپی با مداخلات خارجی در دیدار با نمایندگان آفریقا/تیگرای: تا پایان هستیم

نخست وزیر اتیوپی بر مخالفت با هرگونه مداخله خارجی در جنگ کنونی در کشور تاکید کرد. وی دستوراتی را به ارتش جهت کنترل بر میکیلی، مرکز منطقه تیگرای صادر کرد. این در حالی است که جبهه آزادسازی تیگرای اعلام کرده که خندق‌هایی را در اطراف این شهر حفر کرده و درصدد ادامه نبرد تا پایان است.