ترفند بیوتروریستها برای کشاندن دانشمندان به ساخت مواد سمی و ویروسهای خطرناک

ترفند بیوتروریستها برای کشاندن دانشمندان به ساخت مواد سمی و ویروسهای خطرناک

بر اساس یک گزارش، بیوتروریستها می توانند دانشمندان را فریب داده و به ساخت مواد سمی یا ویروسهای خطرناک از طریق آلوده کردن کامپیوترهای لابراتورها به بدافزارهایی که دی.ان.ای مصنوعی تولید شده توسط آنها برای آزمایشات را تغییر می‌دهد، بکشانند.