معترضان برزیلی “قابلمه‌کوبان” به خیابان‌ آمدند

معترضان برزیلی “قابلمه‌کوبان” به خیابان‌ آمدند

معترضان خشمگین و قابلمه‌کوب برزیلی عصر چهارشنبه در بحبوحه سخنرانی ژائیر بولسونارو در چندین شهر به خیابان‌ها آمدند. چند روز قبل هم معترضان در سراسر این کشور به خیابان‌ها ریختند تا علیه مدیریت کرونای او که تاکنون حدود نیم میلیون کشته داشته است، اعتراض کنند.