تداوم کشتار هزاره‌های افغانستان در مدارس، مکانهای عمومی و حتی زایشگاه‌ها

تداوم کشتار هزاره‌های افغانستان در مدارس، مکانهای عمومی و حتی زایشگاه‌ها

هر ماه صدها تن از افغانها در خشونتهای مربوط به جنگ مداوم این کشور کشته یا زخمی می‌شوند اما هزاره‌ها که حدود ۹ درصد از جمعیت ۳۶ میلیون نفری این کشور را تشکیل می‌دهند مشخصا به خاطر قومیتشان – مجزا از دیگر گروه‌های قومی همچون تاجیک‌ها و ازبکها و اکثریت پشتون – و همینطور مذهبشان عمدا هدف گرفته می‌شوند.