انتخابات در پاکستان و مثلث دولت‌های فدرال، ایالتی و محلی

انتخابات در پاکستان و مثلث دولت‌های فدرال، ایالتی و محلی

انتخابات عمومی در پاکستان هر ۵ سال یکبار برای تشکیل دولت جدید برگزار می‌شود. این فرآیند کاملا تحت سایه رقابت احزاب سیاسی قرار دارد که خروجی آن مسیر تشکیل دولت در پاکستان شامل دولت ملی (فدرال)، ایالتی و محلی (شوراهای شهر و روستا) را تعیین می‌کند.