اهمیت حجاب در انتخابات فرانسه

اهمیت حجاب در انتخابات فرانسه

مساله حجاب در انتخابات فرانسه به موضوع حائز اهمیتی تبدیل شده و حزب حاکم امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور را برآن داشته است تا حمایت خود از نامزدهای محجبه را دریغ کند.