دستور ماکرون برای قرنطینه سراسری یک ماهه در فرانسه و تعطیلی مدارس

دستور ماکرون برای قرنطینه سراسری یک ماهه در فرانسه و تعطیلی مدارس

رئیس جمهوری فرانسه دستور داد تا سومین قرنطینه سراسری در کشور حداقل برای یک ماه اعمال شود و گفت: مدارس هم باید برای برای سه هفته و همزمان با موج سوم کرونا در کشور که تهدیدی برای انباشت بیماران در بیمارستان‌هاست، تعطیل شوند.