برکناری قاضی الجزایری به خاطر حمایت از معترضان/ الجزایر فهرست “تروریستی” تهیه می‌کند

برکناری قاضی الجزایری به خاطر حمایت از معترضان/ الجزایر فهرست “تروریستی” تهیه می‌کند

دولت الجزایر یکی از قضات این کشور را به خاطر حمایتش از اعتراضات موسوم به جنبش “الحراک” برکنار کرد. همزمان شورای امنیت ملی این کشور از تصمیم تهیه فهرستی برای درج نام اشخاص و نهادهای “تروریستی” خبر داد.