پلیس آمریکا و تبعیض نژادی مرگبار علیه سیاهان

پلیس آمریکا و تبعیض نژادی مرگبار علیه سیاهان

یکسال ازقتل جورج فلویدشهروند سیاهپوست بدست پلیس آمریکایی می گذرد، اگرچه کامالا هریس معاون رئیس جمهوری این کشور در ملاقات با خانواده وی خواستار اقدام قانونی علیه پلیس سفیدپوست شد؛ اما به نظر این مساله ریشه در ساختارپلیس آمریکا داردکه اکنون به یک بحران اجتماعی امنیتی بدل گشته است.