ازسرگیری همکاری تشکیلات خودگردان با تل آویو ،آزموده را آزمودن خطاست

ازسرگیری همکاری تشکیلات خودگردان با تل آویو ،آزموده را آزمودن خطاست

تشکیلات خودگردان فلسطین در حالی همکاریهای امنیتی با رژیم صهیونیستی را پس از یک وقفه کوتاه و چند ماهه از سر گرفته که تاریخ نشان داده است که هر گونه نرمش و سازشی در مقابل این رژیم تنها آن را گستاخ تر از گذشته خواهد کرد و دستاوردی برای ملت فلسطین به ارمغان نخواهد آورد.