واکنش تند شاهزاده سعودی به اظهارات و جشن های بعداز آزادی« الهذلول»

واکنش تند شاهزاده سعودی به اظهارات و جشن های بعداز آزادی« الهذلول»

« سطام بن خالد آل سعود» شاهزاده سعودی بدون اشاره به نام « لجین الهذلول» فعال معترض عربستانی به جشن ها و اظهارنظرهای بعداز آزادشدن الهذلول این دختر عربستانی از زندان واکنش نشان داد و نوشت که اینها فراموش کرده اند در کشورشان سربازان و نیروهای پلیس علیه زنان چه جنایاتی مرتکب می شوند.