بررسی و ارزیابی شعرسید احمد شهریار بوسیله دکتر علی بیات

بررسی و ارزیابی شعرسید احمد شهریار بوسیله دکتر علی بیات

شعر فارسی در شبه قاره پاک و هند دارای تاریخی بس دراز است و شاعران بزرگی درطول تاریخ در شبه قاره به فارسی­گویی پرداخته‌اند . عده­ای از شاعران از محدوده جغرافیایی ایرانِ روزگاران پیشین به منطقه هند سفر کردند. در زمان سلطان محمود غزنوی، فرخی سیستانی و عنصری بلخی و سپس در رکاب جانشینان محمود، هنرمندان و شاعران ایران به منطقه شبه قاره وارد شدند. که ازجمله سرآمد آن شاعران، مسعود سعد سلمان ساوجی را می­توان نام برد.