گوترش خواستارکمک کشورهای توسعه یافته برای حل بحران آب وهوایی آفریقا شد

گوترش خواستارکمک کشورهای توسعه یافته برای حل بحران آب وهوایی آفریقا شد

دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن قدرانی از تلاش های آفریقا در سازگاری با تغییرات آب و هوایی، راهکار برون رفت از این بحران را حمایت های مالی کشورهای توسعه یافته جهان به خصوص افزایش بودجه تحصیص یافته به تغییرات اقلیمی دانست.