رسانه و فرهنگ، ظرفیتی برای تقویت همگرایی ایران و پاکستان

رسانه و فرهنگ، ظرفیتی برای تقویت همگرایی ایران و پاکستان

ایران و پاکستان مدت ها است بر مدار گسترش مناسبات همه جانبه در حرکتنند و بی شک ساکنان استان‌های همجوار مرزی آنها نیز بیش از همه در این توسعه مناسبات نقش دارند، در حالی که ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای این استان ها هم می‌توانند سازوکار موثری برای تقویت همگرایی دوکشور باشند.