نامه‌های نژادپرستانه برای اقلیت‌های ساکن انگلیس: به کشورتان برگردید!

نامه‌های نژادپرستانه برای اقلیت‌های ساکن انگلیس: به کشورتان برگردید!

سیاهپوستان، آسیایی‌تبارها و سایر اقلیت‌های ساکن یورک انگلیس در شمال این کشور در پی بریگزیت نامه‌هایی نژادپرستانه دریافت کرده‌اند که در این نامه‌ها، آنها را “خارجی‌ها” نامیده و نوشته شده است: تا وقتی آنها در اینجا هستند، ما خوشحال نیستیم.