سیاسی کاری بایدن با واکسن کرونا

سیاسی کاری بایدن با واکسن کرونا

درحالی که سازمان جهانی بهداشت و دیگر نهادهای بین المللی بشردوستانه درباره دسترسی یکپارچه و همگانی در سطح جهانی به واکسن کووید-۱۹ هشدار و نسبت به سیاسی شدن آن ابراز نگرانی می کنند، جو بایدن واکسن کرونا را دست آورد دولت خود خواند.