کشتی جنگی “سپر” به رژیم صهیونیستی تحویل داده شد

کشتی جنگی “سپر” به رژیم صهیونیستی تحویل داده شد

رژیم صهیونیستی به موازات افزایش تنش با ایران، صاحب پیشرفته‌ترین کشتی جنگی خود شد. ناو “سپر” ساخت آلمان که عصر چهارشنبه در حیفا لنگر گرفت، سنگری برای حفاظت از سکوهای گاز ‌آسیب‌پذیر در مدیترانه خوانده شده است.