رهبر جمهوریخواهان مجلس نمایندگان: آمریکایی‌ها سوسیالیسم حزب دموکرات را رد کردند

رهبر جمهوریخواهان مجلس نمایندگان: آمریکایی‌ها سوسیالیسم حزب دموکرات را رد کردند

رهبر جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا در مصابحه‌ای از به دست آمدن نتایج جمهوریخواهان در انتخابات ماه نوامبر کنگره که به طرز شگفت انگیزی قوی بودند، اظهار رضایت و عنوان کرد که در این انتخابات آمریکایی‌ها “سوسیالیسم” حزب دموکرات را رد کردند و جمهوریخواهان “دستاوردهای بزرگ” کسب کردند.