عمان صاحب ولیعهد می شود

عمان صاحب ولیعهد می شود

سلطان عمان فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن، با تعیین ولیعهد ساز و کاری مشخص و پایدار برای انتقال قدرت در این کشور ایجاد خواهد شد.