صدور گذرنامه سبز برای سفرهای تابستانی در اتحادیه اروپا

صدور گذرنامه سبز برای سفرهای تابستانی در اتحادیه اروپا

روزنامه فرانسوی لوپوئن نوشت که اتحادیه اروپا در نظر دارد گواهی سلامت تحت عنوان «گذرنامه سبز» حاوی اطلاعاتی در مورد همه گیری کووید-۱۹ از جمله واکسیناسیون یا آزمایش منفی کرونا برای تسهیل سفر در اتحادیه اروپا تا قبل از تعطیلات تابستانی برای افراد صادر کند.