پوتین سال ۲۰۲۰ را با قوانین جدید مربوط به سرکوب آزادی‌های فردی و مطبوعاتی به پایان رساند

پوتین سال ۲۰۲۰ را با قوانین جدید مربوط به سرکوب آزادی‌های فردی و مطبوعاتی به پایان رساند

رئیس جمهور روسیه بسته‌ای از قوانین جدید جنجالی را امضا کرد که قدرت‌های دولت برای برچسب زدن به افراد و سازمان‌ها به عنوان “عاملان خارجی” را افزایش می‌دهد و یک سری محدودیت‌های جدید را بر رسانه‌ها اعمال می‌کند.