مواضع ضدصهیونیستی پاکستان و استخوان در گلوی حاکمان سازشگر عرب

مواضع ضدصهیونیستی پاکستان و استخوان در گلوی حاکمان سازشگر عرب

مواضع سرسخت پاکستان علیه طرح سازش با رژیم صهیونیستی به ویژه واکنش شدید اقشار مختلف جامعه و حتی اتباع مقیم این کشور در خاورمیانه از جمله عربستان و امارات، باعث شده حاکمان سازشگر که سازش با تل آویو برایشان تبدیل به استخوانی در گلو شده است، اکنون درصدد اقدام مقابله جویانه باشند.