اتمام اکسیژن و ناامیدی از سلامت سرنشینان زیردریایی مفقودشده اندونزی

اتمام اکسیژن و ناامیدی از سلامت سرنشینان زیردریایی مفقودشده اندونزی

با وجود تشدید عملیات جستجوی بین المللی برای یافتن زیردریایی مفقود شده اندونزیایی با ۵۳ سرنشین، پایان یافتن ذخیره اکسیژن این زیردریایی موجب شد تا امیدها برای زنده ماندن سرنشینان آن به تدریج به یاس تبدیل شود.