تصاویر بی نظیری از نادرترین گونه های حیوانی در ایران

تصاویر بی نظیری از نادرترین گونه های حیوانی در ایران

ایران طبیعت بی نظیر و متنوعی دارد و این موضوع باعث شده تا تعدادی از نادرترین و خاص ترین گونه های حیوانی، طبیعت منحصر به فرد آن را برای زندگی انتخاب کنند. حیواناتی که بیشترشان در خطر جدی انقراض قرار دارند و از معدود جمعیت باقی مانده ی گونه ی خودشان هستند. ؛