برای نخستین بار یک زن آفریقایی، رییس سازمان تجارت جهانی می شود

برای نخستین بار یک زن آفریقایی، رییس سازمان تجارت جهانی می شود

خانم «نجوزی اوکونجو ایوالا» وزیر پیشین دو وزارتخانه خارجه و دارایی نیجریه در حالی قرار است به زودی بر مسند ریاست سازمان تجارت جهانی تکیه بزند که رییس جمهوری آمریکا در جهت ترمیم چهره این کشور از «حمایت کامل» خود برای ریاست ایوالا بر این سازمان مهم اقتصادی بین المللی خبر داده است.