پایگاه فرهنگی پاکستان ایرانی ترین همسایه دومین بخش از «روزی روزگاری کشمیر» را منتشر کرد

پایگاه فرهنگی پاکستان ایرانی ترین همسایه دومین بخش از «روزی روزگاری کشمیر» را منتشر کرد

پایگاه فرهنگی پاکستان ایرانی ترین همسایه دومین بخ از «روزی روزگاری کشمیر» را منتشر کرد
دومین بخش از موشن گرافی روزی روزگاری کشمیر که به صورت اجمالی اتفاقات کشمیر از سال ۱۹۴۷ تا ۲۰۱۹ را بیان می کند منتشر شد.