دیپلماسی مرزی، امید به افزایش حجم تجارت ایران و پاکستان

دیپلماسی مرزی، امید به افزایش حجم تجارت ایران و پاکستان

-پیشبرد دیپلماسی مرزی میان ایران و پاکستان که ماحصل آن افزایش معابر مرزی و احداث بازارچه‌های مشترک در این مناطق است،بیانگر عزم قوی دو کشور برای تامین منافع مشترک به رغم مشکلات و چالش‌ها است، گشایش اخیر سومین مرز رسمی نیز نوید افزایش حجم تجارت دو کشور همسایه را در آینده نزدیک می‌دهد.