تشدید بحران سیاسی در برزیل با استعفای اعتراضی فرماندهان ارتش

تشدید بحران سیاسی در برزیل با استعفای اعتراضی فرماندهان ارتش

بحران سیاسی در برزیل یک روز بعد از تغییرات گسترده در کابینه دولت این کشور با استعفای چند مقام و وزیر از جمله وزرای دفاع و امور خارجه همچنان ادامه دارد و وزارت دفاع برزیل خبر از تغییر فرماندهان ارشد ارتش این کشور داده است.