حمله به کشتی «ایران شهرکرد»؛ نقض آشکار حقوق بین الملل

حمله به کشتی «ایران شهرکرد»؛ نقض آشکار حقوق بین الملل

-اقدام خرابکارانه در حمله به کشتی «ایران شهرکرد» در پهنه دریای مدیترانه، نقض آشکار حقوق بین الملل و اصل آزادی دریانوردی است که می تواند مصداق «دزدی دریایی» نیز باشد که بدین ترتیب همه دولت ها بر اساس مقررات بین المللی ملزم به برخورد و مقابله با آن هستند.