اقدامات چین برای تامین خون مورد نیاز بیمارستان ها

اقدامات چین برای تامین خون مورد نیاز بیمارستان ها

چین با هدف تامین ذخایر خون مورد نیاز بیمارستان های این کشور در فصل های پاییز و زمستان و اطمینان از ایمنی کارکنان بهداشت و اهدا کنندگان از ابتلا به ویروس کرونا، دستورالعمل جدیدی صادر کرد که بکارگیری آن در ایران هم در شرایطی که وضعیت بانک خون کشور ناپایدار است؛ می تواند مفید باشد.