دسترسی پاکستان به آسیای میانه و چالش های پیش رو

دسترسی پاکستان به آسیای میانه و چالش های پیش رو

تلاش پاکستان برای دسترسی سریعتر به کشورهای آسیای میانه که با عنوان طرح «خط آهن ترانز افغان» و مشارکت کشورهای افغانستان و ازبکستان رونمایی شد، به علت تداوم ناامنی ها در افغانستان و عدم ثبات سیاسی لازم؛ می‌تواند چالش های مهمی مقابل این طرح قرار دهد.