کشتار شیمیایی حلبچه؛ دروغگویی مدعیان حقوق بشر

کشتار شیمیایی حلبچه؛ دروغگویی مدعیان حقوق بشر

روز جهانی گرامیداشت قربانیان سلاح شیمیایی در جهان مناسبتی است تا هرساله توجه جهانیان به درد و رنج قربانیان حملات شیمیایی و هولناک بودن این سلاح ها و درخواست برای بازخواست سازندگان آنها بیش از پیش معطوف شود.