زنجیره تامین آسان، برتری واکسن کرونای چینی بر واکسن های آمریکایی

زنجیره تامین آسان، برتری واکسن کرونای چینی بر واکسن های آمریکایی

– گزارش ها حاکی است فناوری های سنتی به کار گرفته شده در تولید واکسن های کرونا در چین، امکان تولید این واکسن ها را در کوتاه مدت فراهم می کند و همین مساله باعث برتری زنجیره تامین واکسن های چینی در برابر واکسن های آمریکایی شده است.