مدیر رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در وزارت دادگستری آمریکا استعفا کرد

مدیر رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در وزارت دادگستری آمریکا استعفا کرد

مسئول رسیدگی به تخلفات انتخاباتی آمریکا در اعتراض به درخواست وزیر دادگستری مبنی بر رسیدگی به شکایات انتخاباتی استعفا کرد. او رسیدگی به شکایات بدون سند و مدرک را پدیده‌ای جدید در تاریخ قوه قضاییه آمریکا دانسته است.

وزیر دادگستری آمریکا دستور رسیدگی به تخلفات احتمالی در انتخابات را داد

وزیر دادگستری آمریکا دستور رسیدگی به تخلفات احتمالی در انتخابات را داد

«ویلیام بار» وزیر دادگستری آمریکا در حمایت از ادعای دونالد ترامپ مبنی بر وجود تقلب انتخاباتی، در یادداشتی خطاب به دادستان های این کشور دستور آغاز روند تحقیقات دراین زمینه را داد، امری که به گفته کارشناسان امور قضایی آمریکا در چهل سال گذشته این دستگاه بدون مجوز لازم، به آن ورود نکرده است.