تاخت ویروس جدید کرونا در انگلیس؛ راه اندازی بیمارستان‌های اضطراری

تاخت ویروس جدید کرونا در انگلیس؛ راه اندازی بیمارستان‌های اضطراری

دولت انگلیس برای رویارویی با گسترش سریع گونه جدید ویروس کرونا، بیمارستان های صحرایی و اضطراری ساخته شده در آغاز همه گیری را دوباره اندازی کرد و تصمیم چند روز پیش خود را برای بازگشایی دبستان های لندن، تغییر داد.