بورل: ساختار دفاعی اروپا از هم گسیخته است

بورل: ساختار دفاعی اروپا از هم گسیخته است

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنانی با اشاره به ضعف این اتحادیه در زمینه نظامی و دفاعی هشدار داد که ساختار دفاعی اتحادیه اروپا از هم گسیخته بوده و از درگیری عملیاتی ناکافی و تکراری رنج می‌برد.